Byggfronten

LyftSvensk ekonomi är stark men kraftig uppgång planar ut!

Bygg och bostadsinvesteringarna har ökat kraftigt i flera år.
Konjunkturutsikterna ser fortsatt relativt ljusa ut för byggindustrin. Tillskottet blev 50 000 lägenheter 2015. Bedömare anger behovet till 70 000 lägenheter per år. Men dit kommer vi inte med nuvarande bostadspolitik och arbetsmetoder. Hushållskonsumtionen ökar men hämmas av högre skatter och striktare amorteringskrav. Inom ett par år är bolåneräntan högre. Därmed dämpas den faktiska efterfrågan trots att behovet av fler bostäder är stort. Aktivitetsnivån och efterfrågan på arbetskraft förblir dock hög 2016 – 2017.

Bilden är en gradvis förbättring av den globala tillväxten för de närmaste åren. Dock finns problem med världsekonomin kvar och osäkerhet kring utvecklingen råder. Här hemma råder obalans mellan tillgång och efterfrågan. Man vet att långa planprocesser bromsar. Bolånetak och finansieringströgheter kan skjuta på beslut.

Det finns kunskap om försättningar och problem – men det är många ord och lite verkstad. Och tiden går!

Hög tid således för Regering, Riksdag, Kommuner och marknadens parter att komma med goda förslag.

Hyressättning och spelregler behöver förändras, flyttskatter begränsas och rörlighet stimuleras, beskattning av hyresrätt kan och bör reduceras, förutsättningar för underhåll av fastigheter kan förbättras liksom miljösatsningar.

Vår byggverksamhet har att jobba med. Hållbart byggande med fokus på energi och miljö är utmaningar att klara. Ett kundanpassat byggande på ett kostnadseffektivt sätt och så långt som möjligt ett industriellt byggande.

Det blir också en utmaning för oss Ivar Kjellberg Byggnads AB. Med nära 85 år på nacken och tillhörande kunskap och erfarenhet, trygghet och stabilitet tror vi oss klara de kommande byggåren bra.

Vår inriktning på nyproduktion av bostäder, förskolor och specialbyggnader, ombyggnad, underhåll, reparationer, hyresgästanpassningar samt byggservice gör oss mindre utsatta.

Vårt arbetssätt passar också för så kallade förtroendeentreprenader/partnering (samverkansavtal) och den andelen ökar hos oss.

Vi gillar långa relationer med nöjda beställare men jobbet skall göras också – och det som är värt att göras är värt att göras väl.

Till den delen har vi en produktionsapparat under ledning av VD och byggchef Anders Larsson samt arbetschefen Daniel Thor. Bjarne Svirins är entreprenadingenjör med ansvar för kalkyl och inköp.
Platschefer och arbetsledare är på plats och driver uppdragen. Lägg därtill 25-30 övriga medarbetare alltifrån ”gamla” trotjänare till unga hungriga. Vi har duktiga hantverkare som representerar långa anställningstider och kontinuitet. Då trivs man med uppdragen och varandra.

Trivsel och kontinuitet är också goda förutsättningar för kvalitet och utveckling. Dynamik, flexibilitet och tydlighet ger effektivitet.

Vi har förnyat, föryngrat och förstärkt vår organisation. Vi är redo!

Vi tycker kampandan är god, det finns geist och spänst samt inte minst en positiv tro på Göteborgsregionen och dess framtid.

Vi vill vara med och utforma den!

Ta gärna kontakt med oss på telefon 031-42 84 00

Exempel på beställare under senare tid är:

 • Riksbyggen
 • Svenska kyrkan
 • Stena Fastigheter AB
 • Stena Metall AB
 • Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler
 • SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
 • SEB Trygg Liv
 • Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • Tölö församling
 • Balder
 • Fortinova
 • Familjebostäder i Göteborg AB
 • Aranäs AB
 • Aranäs Projekt AB
 • Ivar Kjellberg Fastighets AB
 • Ett flertal privata fastighetsägare och förvaltningsbolag samt bostadsrättsföreningar