Miljöpolicy

Miljöpolicy för Ivar Kjellberg Byggnads AB

Ivar Kjellberg Byggnads AB skall erbjuda och utföra kundanpassade och totalekonomiska lösningar i Göteborgsregionen.

Vi arbetar i god byggmästareanda och vårt rättesnöre ska vara hög kvalitet i produkter och tjänster.

För att bidra till en hållbar utveckling, ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön, när det gäller utnyttjande av naturens resurser: val av material och materialförbrukning; val av energislag och energiförbrukning samt restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark eller vatten.

Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav. Vi ska sträva efter ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen och för att förebygga föroreningar.

Vi betraktar miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företagets mål.

Miljöpolicyn omfattar hela verksamheten oavsett om verksamheten bedrivs av egna medarbetare, inhyrda entreprenörer, leverantörer, kunder eller samarbetspartners.

Genom samverkan med vårt systerbolag Ivar Kjellberg Fastighets AB och genom att skapa system för erfarenhetsåterföring mellan hyresgäster – förvaltning och byggande resulterar vårt arbete i bättre miljö för alla. Detta kallar vi MerVärden.

Vi är ISO 14001:2004 cerifierade.